Nếp Thái – nhập Thái Lan (Lily Flower – Thai Hom Mali Rice)

26,000